نمایش 1–15 از 47 نتیجه

مشاهده فیلترها

ظرفشویی SMS88TW01M

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید ظرفیت: ۲+۱۲ نفره مصرف آب: ۹/۵ لیتر رتبه انرژی: ++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS88TW02M

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید گنجایش: ۱۴ مصرف آب:  ۹/۵ لیتر  رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS88TI36E

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: استیل ظرفیت: 13 نفره مصرف آب: 7.5 لیتر رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان| Made in Germany germany

ظرفشویی SMS88TI02M

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: استیل سیلور گنجایش: 14 مصرف آب: 9.5 رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS88TI46M

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان

رنگ: استیل سیلور

گنجایش:14نفر مصرف آب:9 رتبه انرژی:+++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: Made in Germany germany

ظرفشویی SMS88TI01M

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: استیل سیلور ظرفیت: ۲+۱۲ نفره مصرف آب: ۹/۵ لیتر رتبه انرژی: ++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS88UI36E

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان

رنگ: استیل سیلور

گنجایش:13نفر مصرف آب:7.7 رتبه انرژی:+++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: Made in Germany germany

ظرفشویی SMS67MW01B

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید گنجایش: 13 مصرف آب: 6.5 لیتر رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS67TW02B

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید گنجایش: 14 مصرف آب: 9.5 لیتر رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS68TW03E

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید گنجایش: 14 مصرف آب: 9.5 لیتر رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS68TW02B

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید گنجایش: 14 مصرف آب: 9.5 لیتر رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS68MW05E

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید گنجایش: 14 مصرف آب: 9.5 لیتر رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS67MW01E

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید گنجایش: 14 مصرف آب: 9.5 لیتر رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS68MW02E

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید گنجایش: 14 مصرف آب: 9.5 لیتر رتبه انرژی: ++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany

ظرفشویی SMS68TW20M

21,000,000 تومان 19,600,000 تومان
رنگ: سفید گنجایش: 13 مصرف آب: 9.5 لیتر رتبه انرژی: +++A گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany germany