پرداخت در محل

تضمین بهترین قیمت

 

تحویل رایگان در محل

 

 

ضمانت اصل بودن کالا

 

 

 

انواع مدل های ماشین ظرفشویی بوش


 ﻣــﺎ اﯾــﻦ اﻃﻤﯿﻨــﺎن را ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﯿــﻢ ﮐــﻪ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻇﺮﻓﺸــﻮﯾﯽ ﺑــﻮش ﺗﻤﺎﻣــﯽ اﻧﺘﻈــﺎرات ﺷــﻤﺎ را ﺑــﺮآورده ﺧﻮاﻫــﺪ ﮐــﺮد، زﯾــﺮا ﻫﺮﯾــﮏ از اﯾــﻦ ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻫــﺎی ﻇﺮﻓﺸــﻮﯾﯽ ﻗﺒــﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ماشین لباسشویی بوش


ﻣﺎﺷــﯿﻦ ﻫــﺎی ﻟﺒﺎﺳﺸــﻮﯾﯽ ﺑــﻮش ﻗﺒــﻞ از ﻫــﺮ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑﺎﯾــﺪ ﺳــﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻟﺒﺎﺳﺸــﻮﯾﯽ ﻫــﺎی ﺑــﻮش ﺑــﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾــﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

جاروشارژی بوش


ﺟﺎروﻫــﺎی شارژی ﺑــﺎ ﻃﺮاﺣــﯽ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎ  آزادی ﻋﻤــﻞ  ﺑــﺮای ﺗﻤﯿﺰی ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺟﺎروﺷــﺎرژی ﻫــﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ و ﺳــﺒﮏ وزن ﺑــﺮای اراﺋــﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و راﺣﺘﯽ در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

پرفروش ترین لوازم های خانگی بوش


فروشگاه اینترنتی بوش ست ارائه دهنده بهترین کیفیت و قیمت لوازم خانگی ها بوش میباشد فروشگاه اینترنتی لوازم خانگی بوش توانسته رضایت مشتریان خود زا از کیفیت و اصل بودن کالا (بوش آلمان) را جلب نماید دز مطلب ذیل از پرفروش ترین لوازم خانگی بوش برای انتخاب بهتز شما خزیداران در نظر گرفته شده است.

 

 

جاروبرقی BSGL5PRO5

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: تیتانیوم ضدخش قدرت موتور: 700 وات جنس لوله: کنفی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی BSGL5335

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: سفید قدرت موتور: 700 وات جنس لوله: پلاستیکی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی BGL35MOV24

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: خاکستری قهوه ای قدرت موتور: 2400 وات جنس لوله: پلاستیکی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی BGL35MOV26

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: کرم قدرت موتور: 2400 وات جنس لوله: کنفی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی BGL35MOV27

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: ابی قدرت موتور: 2400 وات جنس لوله: پلاستیکی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی مدل BGS4ALLGB

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: سرمه ای قدرت موتور: 600  وات جنس لوله: پلاستیک نوع مخزن زباله: بدون پاکت گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی مدل BGL8PRO5IR

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: تیتانیوم ضدخش قدرت موتور: 1800 وات جنس لوله: کنفی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی BSGL5PRO8

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: تیتانیوم ضدخش قدرت موتور: 700 وات جنس لوله: کنفی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی BGL8PRO5IR

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: خاکستری قدرت موتور: 1800 وات جنس لوله: کنفی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی BGL35MOV25

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: قرمز قدرت موتور: 2400 وات جنس لوله: کنفی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی BGL35MON9

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: خاکستری قهوه ای قدرت موتور: 600 وات جنس لوله: کنفی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

جاروبرقی BGL72294

13,500,000 تومان 11,900,000 تومان
رنگ: ابی قدرت موتور: 2200 وات جنس لوله: کنفی نوع مخزن زباله: پاکت نوع G گارانتی: بوش سرویس ساخت: آلمان | Made in Germany

مجله فروشگاه اینترنتی بوش ست